شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

  • انجام کلیه تست های غیر مخرب NDT با استفاده از تکنولوژی های LRUT و PEC
  • انجام تست MPI 
  • انجام بازرسی CVI و GVI
  • انجام تست FMD