شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

پروژه نصب بارج بامپر فازهای 12A,12B,12C پارس جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  IOEC

پروژه نصب بارج بامپر فازهای 17و18 پارس جنوبی 

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  IOEC