شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

مسمومیت ها در اعماق دریا


بازدید : 698 نفر

مسمومیت با اکسیژن در فشارهای زیاد

هنگامی که فشار اکسیژن به مقدار زیادی از 001 میلیمتر جیوه بالاتر میرود، اکسیژن محلول در آب خون افزایش می یابد. در محدوده طبیعی فشار اکسیژن حبابچه ای تقریبا هیچ مقداری از اکسیژن کل خون مربوط به اکسیژن محلول نیست اما به تدریج که فشار به طور افزاینده ای وارد محدوده هزاران میلیمتر جیوه می شود قسمت بزرگی از اکسیژن کل خون به جای اینکه به حالت ترکیب با هموگلوبین باشد به حالت محلول است.

به علت فشار اکسیژن بافتی که هنگام استنشاق اکسیژن با فشار اکسیژن حبابچه ای بسیار بالا به وجود می آید به آسانی میتوان درک کرد که این موضوع میتواند برای بسیاری از بافتهای بدن زیان آور باشد، این موضوع به ویژه در مورد مغز صدق میکند. در واقع قرار گرفتن در معرض 4 اتمسفر فشار اکسیژن میتواند در بیشتر مردم بعد از 3 دقیقه موجب تشنج و به دنبال آن اغما گردد.

مسمومیت با کربن دی اکسید در اعماق زیاد دریا

هرگاه وسایل غواصی به طور مناسب طرح شده باشد و به خوبی نیز عمل کند غواص هیچگونه اشکالی از نطر مسمومیت با کربن دی اکسید نخواهد داشت زیرا عمق به تنهایی فشار سهمی کربن دی اکسید را در حبابچه ها افزایش نمی دهد. دلیل صحیح بودن این امر آن است که عمق، میزان تشکیل کربن دی اکسید در بدن را افزایش نمیدهد و تا زمانی که غواص به استنشاق حجم جاری طبیعی ادامه میدهد کربن دی اکسید را به مجرد تشکیل از راه هوای بازدمی دفع میکند و در نتیجه فشار سهمی کربن دی اکسید حبابچه ای خود را در حد طبیعی حفظ میکند.

غواص فشار کربن دی اکسید درحبابچه را تا حدود 08 میلیمتر جیوه یعنی دوبرابر فشار طبیعی در حبابچه ها را تحمل میکند. در فشار کربن دی اکسید بالاتر از 08 میلیمتر جیوه این وضعیت غیرقابل تحمل شده و سرانجام مرکز تنفسی به علت اثرات متابولیک منفی فشار این گاز به جای تحریک شدن شروع به ضعیف شدن میکند و غواص دچار خواب آلودگی میشود.

منبع : شبکه رشد