شرکت غواصی ، تجهیزات غواصی

فیزیولوژی غواصی


بازدید : 675 نفر

  • رابطه عمق دریا با فشار

ستونی از آب دریا به ارتفاع 10 متر در ته خود فشاری برابر با یک اتمسفر ایجاد میکند، بنابراین شخصی که در 10 متری زیر سطح اقیانوس قرار داشته باشد، در معرض فشاری برابر با 2 اتمسفر قرار خواهد گرفت که یک اتمسفر آن مربوط به فشار هوای موجود در بالای آب و یک اتمسفر آن مربوط به وزن خود آب است.

  • اثر فشارهای سهمی زیاد گازها بر روی بدن

گازهایی که غواص در هنگام استنشاق هوا به طور عادی در معرض آنها قرار دارد عبارتند از : نیتروژن ، اکسیژن و دی اکسید کربن. هر یک از این گازها میتوانند گاهی موجب اثرات فیزیولوزیک جدی در فشارهای زیاد شوند.

  • تخدیر نیتروژنی در فشارهای زیاد نیتروژن

تقریبا 4/5 درصد هوا را نیتروژن تشکیل میدهد. نیتروژن در فشار کنار دریا اثر شناخته شده ای بر روی اعمال بدن ندارد اما در فشارهای زیاد میتواند موجب درجات متغیری از تخدیر یا نارکوز شود. هنگامی که غواص برای یک ساعت یا بیشتر در زیر آب باقی میماند و هوای فشرده استنشاق میکند، عمقی که در آن نخستین علائم نارکوز خفیف ظاهر میشود تقریبا 63 متر است.

در این عمق ، غواص خواب آلود میشود. در عمق 57 تا 60 متری قدرت غواص به طور قابل ملاحظه ای کاهش میابد و غالبا نمیتواند کارهایی را که از او خواسته میشود با دقت و ظرافت انجام دهد. نارکوز نیتروژنی دارای مشخصاتی بسیار مشابه مستی با الکل است و به این دلیل آن را مستی اعماق نامیده اند.